පූජ්‍ය වෙහෙරයායේ නන්දවංස හිමි

මාතර දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක

මාතර දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක