පූජ්‍ය මුතුකෙලියාවේ පියරතන හිමි

මොනරාගල දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

මොනරාගල දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක