පූජ්‍ය කන්දකැටියේ විනයධජ හිමි

කළුතර දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක 

මහනුවර දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක