පූජ්‍ය මාතලේ අරියධම්ම හිමි

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක