පූජ්‍ය මන්දාරම්නුවර ධම්මවිජය හිමි

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක