පූජ්‍ය මාර්තුපිටියේ මෙත්තාරාම හිමි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

කළුතර දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක