පූජ්‍ය කහත්තේවෙල ධම්මසිරි හිමි

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක