පූජ්‍ය කරපුටුගල රේවත හිමි

කොළඹ දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

කොළඹ දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක