පූජ්‍ය උල්පතේ ගුණරතන හිමි

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක