පූජ්‍ය ඇකිරියේ සුමනරතන හිමි

අම්පාර දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

අම්පාර දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක