පූජ්‍ය රැකෝගම සන්තින්ද්‍රිය හිමි

වයඹ 02 සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක