කේ. ප්‍රභාත් චාමර මහතා

ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක