කේ.ගුණරත්න මහතා

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක