සංස්කෘත විෂයට අදාළ ශාස්ත්‍රීය ලිපි

සංස්කෘත විෂයට අදාළ ශාස්ත්‍රීය ලිපි

සංස්කෘත විෂයට අදාළ ශාස්ත්‍රීය ලිපි
Free
මෘච්ඡකටික නාට්‍යයේ නිරූපිත ශකාර චරිතය – ආචාර්ය,කේ.බී.ජයවර්ධන මහ