උසස් පෙළ විභාගය 13

උසස් පෙළ විභාගය 13

උසස් පෙළ විභාගය 13
Free
සංස්කෘත උසස් පෙළ 2021 පසුගිය ප්_රශ්න පත්_රය අ.පො.ස.උ.පෙ 2021 ප්‍රශ්න පත්‍රය
සංස්කෘත 2020 උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1-2
සංස්කෘත 2019 උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1-2
සංස්කෘත 2018 උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1
සංස්කෘත 2017 උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1-2
සංස්කෘත 2016 උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 – 2
උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශය 13 ශ්‍රේණිය