1 ශ්‍රේණිය

1 ශ්‍රේණිය

පාඨමාලා 01 – මන්දං මන්දං චලති ගජ‍: ගීතය https://whttps://www.youtube.com/watch?v=XR1yBIIs9icww.youtube.com/watch?v=XR1yBIIs9ic
පාඨමාලා 01 – අහෝ දිනමිදම් ගීතය
පාඨමාලා පොත 01 – චන්ද්‍රමාම  
පාඨමාලා පොත 01 – ඒහි ඒහි චන්දිර ගීතයhttps://www.youtube.com/watch?v=hNOEYI0DXcc