මූලික ශ්‍රේණිය

මූලික ශ්‍රේණිය

මෙම සංස්කෘත නොමිලේ Pdf බාගතකරගන්න ශාස්ත්‍රීය දානය/ කතු අයිතිය වෙනුවෙන් පුණ්‍යානුමෝදනාත්මක ස්තූතිය පූජ්‍ය පදියපැලැල්ලේ සූසීම හිමි පිරිවෙ...
මෙම මූලික ශ්‍රේණි අක්ෂර පුහුණු වැඩ පොත බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී සුදර්ශන ධර්මායතන මූලික පිරිවණේ ආචාර්ය රාජකීය පණ්ඩිත ශා...