5 ශ්‍රේණිය

5 ශ්‍රේණිය

05 වසර වර්ෂ අවසාන විභාගය – 2021 paper – 02 new 105 වසර වර්ෂාවසාන පරීක්ෂණය – 2021 paper i
05 වසර මධ්_යවාර පරීක්ෂණය I පත්_රය – 202105 වසර මධ්_යවාර පරීක්ෂණය II පත්_රය – 2021
මෙම ගුරු මාර්ගෝපදේශය බාගත කර ගෙන භාවිත කළ හැකිය
මෙම pdf එක 2021 වර්ෂයේ සංස්කරණය කරන ලද එකකි.