3 ශ්‍රේණිය

3 ශ්‍රේණිය

මෙම සංස්කෘත ගුරු මාර්ගෝපදේශය පොත බාගත කර ගත හැකිය