2 ශ්‍රේණිය

2 ශ්‍රේණිය

පාඨමාලා 02 පුත්‍රී මම ඛලූ නිද්‍රාති ගීතයhttps://www.youtube.com/watch?v=kCBKaRvyLgc
පාඨමාලා 02 විභාතම් ගීතයhttps://www.youtube.com/watch?v=qvEcPg18iT0
පාඨමාලා 02 පඨාමි සංස්කෘතං නිත්‍යං ගීතයhttps://www.youtube.com/watch?v=ZDa8uClFfk4
පාඨමාලා 02 නිඩේ නිවසති සුඛේන ඩයති ගීතයhttps://www.youtube.com/watch?v=3d-64p0Pd04
පාඨමාලා 02 ලාලනගීතම් ගීතයhttps://www.youtube.com/watch?v=5vZSzG3S7ro&t=83s
පාඨමාලා 02 – ආම්ලං ද්‍රාක්ෂඵලම් ගීතය https://www.youtube.com/watch?v=4KR1CHGUQJs