මූලික ශ්‍රේණිය අක්ෂර පුහුණු වැඩ පොත 02

මූලික ශ්‍රේ ණි අක්ෂර පුහුණු වැඩ පොත 02

File size: 3 mB

මෙම සංස්කෘත

නොමිලේ Pdf බාගතකරගන්න
ශාස්ත්රීය දානය/ කතු අයිතිය වෙනුවෙන් පුණ්යානුමෝදනාත්මක ස්තූතිය
✍️පූජ්ය පදියපැලැල්ලේ සූසීම හිමි
පිරිවෙන් විෂය ගුරු උපදේශක (පාලි)
මාතලේ දිස්ත්රික්කය
ශ්රී සංඝබෝධි පිරිවෙන, පුරිජ්ජල, මාතලේ

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 2 students
Lectures: 0

Archive