අලුත් එකතු කිරීම්

මෙම ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය හොඳින් කියවා. මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයට ඉදිරිපත් වන සියලු විභාගය අපේක්ෂකයින් වෙනුවෙන් විභාගය ඉතා හොඳින් පෙර සූ...

සරලභාෂා සංස්කෘතම්

දිස්ත්‍රික්
පිරිවෙන්
ශීෂ්‍ය පිරිස
ගුරුවරු

සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න

ඔබට අපගේ අලුත්ම තොරතුරු ඉක්මණින් දැනගැනීමට අවශ්‍යනම් අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න
ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න
Please wait...

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

අතිපූජ්‍ය දොඩම්පහළ ශ්‍රී රාහුල නාහිමි
දහම් පාසල් පිරිවෙන් හා භික්ෂු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික පිරිවෙන් උපදේශක

අතිපූජ්‍ය වටිනාපහ සෝමානන්ද නාහිමි
දහම් පාසල් පිරිවෙන් හා භික්ෂු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

අංශභාර අධ්‍යක්ෂ ස්වාමීන්වහන්සේලා

අතිපූජ්‍ය කන්තලේ විජිතවංශ හිමි
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) 

පූජ්‍ය කොබ්බෑවල මේධංකර හිමි
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

පූජ්‍ය මිල්ලෑවේ සරණපාල හිමි
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

සමස්ත ලංකා සංස්කෘත විෂය ගුරු සංසදයේ නිලධාරී මණ්ඩලය

පූජ්‍ය රම්මලේ සුමනරතන හිමි
ස.අ.අධ්‍යක්ෂ (පිරිවෙන් – සංස්කෘත) 

එච්.ඒ.ඩී.පී.පී හපුආරච්චි මහතා
වයඹ 1 දිස්ත්‍රික් ගුරු උපදේශක(සංස්කෘත – පිරිවෙන්)
සමස්ත ලංකා සංස්කෘත ගුරු සංසදයේ උපලෙක්ම් 

පූජ්‍ය උල්පතේ ගුණරතන හිමි
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ගුරු උපදේශක(සංස්කෘත – පිරිවෙන්)
සමස්ත ලංකා සංස්කෘත ගුරු සංසදයේ මහලෙක්ම් 

දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශකවරු

පූජ්‍ය කරපුටුගල රේවත හිමි

කොළඹ දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

පුරප්පාඩු වී තිබේ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

පූජ්‍ය මාර්තුපිටියේ මෙත්තාරාම හිමි

කළුතර දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

පූජ්‍ය කන්දකැටියේ විනයධජ හිමි

මහනුවර දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක 

එච්.එම්.නවීන් රන්දික මහතා

මාතලේ දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

පූජ්‍ය මාතලේ අරියධම්ම හිමි

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක

යූ.චන්දන එස් කුමාර මහතා

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

පූජ්‍ය වෙහෙරයායේ නන්දවංස හිමි

මාතර දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක

පුරප්පාඩු වී තිබේ

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක

පූජ්‍ය උල්පතේ ගුණරතන හිමි

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

පූජ්‍ය මන්දාරම්නුවර ධම්මවිජය හිමි

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

පූජ්‍ය ඇකිරියේ සුමනරතන හිමි

අම්පාර දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

කේ. ප්‍රභාත් චාමර මහතා

ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

එච්.ඒ.ඩී.පී.පී හපුආරච්චි මහතා

වයඹ 1 සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක

පූජ්‍ය රැකෝගම සන්තින්ද්‍රිය හිමි

වයඹ 02 සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක

පූජ්‍ය කහත්තේවෙල ධම්මසිරි හිමි

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

පූජ්‍ය මුතුකෙලියාවේ පියරතන හිමි

මොනරාගල දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

කේ.ගුණරත්න මහතා

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක

පූජ්‍ය මිල්ලව ලංකානන්ද හිමි

  රත්නපුර දිස්ත්‍රික් සංස්කෘත ගුරු උපදේශක

ලිපි